VODNI OBJEKTI

 • 1. Kanali
1. Kanali

Zemljište ovog područja odvodnjava se otvorenim kanalima I do IV reda. Dužina kanala I reda je oko 184 km, II reda oko 384 km, III i IV reda oko 580 km, {to ukupno iznosi 1.148 km kanalske mreže na području.
Sistem odvodnjavanja je decentralizovan tako da svaki kanal I reda ima svoj sliv i odgovarajuću kanalsku mrežu koji čine jedinstvenu hidrografsku celinu. Takvih slivova na području ima 12 od kojih se sa 6 slivova suvišna voda odvodnjava gravitaciono u reku Savu, a sa 6 mehaničkim putem preko crpnih stanica u isti recipijent.

Gravitaciono odvodnjavanje po slivovima:

1. sliv kanala „Jaračka Jarčina“ od 3.500 ha
2. sliv kanala „Konav“ od 4.170 ha
3. sliv kanala „Kudoš“ od 19.880 ha
4. sliv kanala „Dekalica“ od 1.670 ha
5. sliv kanala „Čikas“ od 19.840 ha
6. sliv kanala „Istočno Obodni“ od 19.040 ha

Odvodnjavanje mehaničkim putem po slivovima:

1. sliv “Bosut” od 6.216 ha
2. sliv kanala “Vrtić” od 8.220 ha
3. sliv kanala “Popova Bara” od 1.540 ha
4. sliv kanala “Manđelos-Petrovci” od 4.440 ha
5. sliv kanala “Vranj” od 3.070 ha
6. sliv kanala “Hrtkovačka Draga” od 1.030 ha

 • 2. Crpne stanice
2. Crpne stanice
 1. Crpna stanica “Bosut”

Kapacitet pumpe: Quk = 6 x 5 m3/sec = 30 m3/sec (četiri pumpe su proizvedene u firmi „GANC MAVAG“ i dobijene kao ratna reparacija od Mađarske, a dve su proizvedene u “Rade Končar” -Zagreb). Snaga motora je 4 x 320 KW + 2 x  315 KW = 1910 KW.

Recepijent je reka Save, stacionaža km 160+000.

Početak pumpanja  na koti 78.00 m.n.m. odnosno 521 na vodomernoj letvi ( “0” vodomera 72,79 m.n.m.). Dozvojeni makismalni nivo u Bosutu 79.00 m.n.m.

Pored crpne stanice nalazi se ustava preko koje prelazi put Kuzmin-Bijeljina sa sledećim karakteristikama:

Otvor: B = 5 kom. x 3,0 = 15 m

Ustava je sagradjena 1933. godine.

Prag ustave: 3 otvora 75,50 m.n.m i 2 otvora 76.50 m.n.m.

 

 1. Crpna stanica “Sremska Rača”

Kapacitet pumpe Quk = 2 x 0,33 + 1 x 0,66 = 1,32 m3/s. Propelerna pumpa TIP 70 PP 47-003 sa 4 lopatice aksijalnog tipa. Snaga motora 2 x 30 KW + 1 x 55 KW. Ova crpna stanica je sekundarna i odvodi vodu sa površine 720 ha drenažnog sistema čiji je vlasnik PP “Mitrosrem”.

Recepijent je reka Bosut na stacionaži km 1+795.

 1. Crpna stanica “Vrtić I i Vrtić II”

Kapacitet pumpe:

“Vrtić I” Quk = 2 x 2,25 m3/sec = 4,50 m3/sec. Proizvođač pumpi je „GANC MAVAG“. Snaga motora P = 2 x 160 KW

“Vrtić II” Quk = 3 x 1,0 m3/sec = 3,0 m3/sec. Proizvođač pumpi je “Rade Končar” Zagreb. Snaga motora P = 3 x 100 = 300 KW.

Početak pumpanja je na koti 75.80 m.n.m. Recepijent je reka Sava (stacionaža km 150+000).

 1. Crpna stanica “Popova Bara”

Kapacitet pumpe: Quk = 2 x 0,75 m3/sec = 1,50 m3/sec. Snaga motora je P = 2 x 64 KW = 128 KW. Proizvođač pumpi je “Rade Končar” Zagreb. Početak pumpanja na koti 77.40 m.n.m.

Recepijent reka Sava na stacionaži km 147+500.

 1. Crpna stanica “Manđelos I i II”

Kapacitet pumpe: „Manđelos I “ Quk = 2 x 1,25 = 2,50 m3/sec. Snaga P = 2 x 66 KW = 132 KW.

„Manđelos II“ Quk = 1 x 0,75 m3/sec. Proizvođač pumpi je firma „GANC MAVAG“, Mađarska.

Recepijent je reka Sava na stacionaži km 142+500.

 1. Crpna stanica “Hrtkovci”

Kapacitet Quk = 2 x 0,86 m3/sec = 1,72 m3/sec. Snaga motora P = 2 x 64 KW = 128 KW. Proizvođač opreme je firma „GANC MAVAG“, Mađarska. Početak pumpanja 73.92 m.n.m.

Recipijent je reka Sava, na stacionaži km 112+800.

 1. Crpna stanica “Hrtkovačka Draga”

Sekundarna crpna stanica koja odvodi vodu sa drenažnog sistema površine F = 380 ha čiji je vlasnik PD „Polet“ Hrtkovci. Kapacitet pumpe Quk = 3 x 0,215 m3/sec = 0,645 m3/sec. Prebacivanje vode se vrši isključivo mehaničkim putem bez mogućnosti gravitacionog ispuštanja. Snaga motora P = 3 x 7,5 KW = 22,5 KW

Pumpa je projektovana za automatski rad tako da se prva pumpa uključuje na koti 73,06 m.n.m. druga na 73,16 m.n.m. a treća na koti 73,26 m.n.m.

 1. Gradske pumpe

Gradske pumpe služe za odvođenje atmosferskih padavina sa područja grada Sremska Mitrovica. U gradu su izgrađene tri pumpe koje imaju ovu namenu. To su:

8.1. Crpna stanica “ 1 Maj „

Pumpa propelerna: Q= 2000 l/min

Izrada: „Prohaska Brabec“

Upuštač: „Rade Končar“ 42A

Pogonski motor: SIEMENS

Tip DMR 771-4 No=z 34420

110/190 V

11 kw    cos j= 0.86

1435 o/min

Rotor 275V        26A

8.2. Crpna stanica „Balatin“

Pumpa centrifugalna: „Sigmund pumpen“

OLMUTZ LUTEIN

Tip NG-4  n=1410 o/min

Q=2000 l/min   H=8 m

Pogonski motor: UND Budapest Nr 298879

D/^ 220/380V  60/21A

10 kw    cosj= 0.8      n=1470 o/min

Upuštač: Tip K 2.52.40.    Br. 1013

8.3. Crpna stanica „Vodna“

Pumpa centrifugalna: „Sigmund pumpen“

OLMUTZ  LUTEIN

Tip NG-4A    n=1390 /min

Q=1000 l/min     H=8 m

Pogonski motor:   Škoda  Tip 2M5bs/4  No 4211302

Y3kw    190V    13.4A    50C

D           110V    23A       M>1.75

Rotor  53V    39A

 • 3. Akumulacije
3. Akumulacije

Na ovom području postoje izgrađene sledeće akumulacije:

 • akumulacija “Pavlovci” zapremine 4,500.000 m3, na lokaciji KO Pavlovci,
 • akumulacija “Borkovac” zapremine 1,456.000 m3, na lokaciji KO Ruma,
 • akumulacija “Vranjaš“ zapremine 675.000 m3, na lokaciji KO Manđelos.

Sve ove akumulacije su višenamenske i služe kao retenzije za prijem poplavnog talasa, za navodnjavanje, za sportsko-rekreativne svrhe. Po tipu to su homogene zemljane brane izgradjene od materijala sa lica mesta.

 • 4. Drenažni sistemi
4. Drenažni sistemi

Na području VPD “Hidrosrem” izgradjeni su sledeći drenažni sistemi:

 • u KO Sremska Rača na 570 ha
 • u KO Bosut drenažni sistem “Klještevica” na 570 ha
 • u KO Martinci drenažni sistem “Paljevine” na 180 ha
 • u KO Martinci drenažni sistem “Kurjakovac” na 650 ha
 • u KO Laćarak dren.sistem “Mali zabran” na 150 ha
 • u KO Hrtkovci dren.sistem “Hrtkovačka Draga” na 450 ha
 • 5. Sistemi za navodnjavanje
5. Sistemi za navodnjavanje

Na dvema crpnim stanicama koje evakuišu vodu iz drenažnih sistema postavljene su sekundarne pumpe za navodnjavanje:

 • sekundarna pumpa “Hrtkovačka Draga” od 0,75 m3/sec
 • sekundarna pumpa “Sremska Rača” od 1,0 m3/sec

Postoje i sistemi za navodnjavanje:

 • sistem Zlatar na 810 ha
 • sistem Glac na 400 ha
 • sistem Borkovac na 165 ha
 • sistem Zagata na 90 ha

Copyright by Vodoprivredno privredno drustvo "Hidrosrem" doo 2019. Made by CNT