ISTORIJAT


Odvodnjavanje zemljišta na ovom području datira još iz doba Rimljana. Tako je polovinom III veka za vladavine cara Proba ( 276 – 282 godine ) iskopan kanal “Jaračka Jarčina“ koji još i danas postoji i funkcioniše. Postojali su i još uvek funkcionišu mnogi prirodni vodotoci koji odvode vodu sa viših terena Fruške Gore u recipijent reku Savu. Takvi su: potok Kudoš sa pritokama Jelenci i Borkovac , Rovača , Stejanovački , Čikas, Mutalj, Vranjaš, Manđeloški potok, Remeta. Njihovi su tokovi formirani u dolinama – depresijama Fruške Gore sa prvobitnim zadatkom da odvedu površinsku vodu sa brdskog dela terena.
Usled ratova i najezda drugih naroda melioracioni radovi na ovom području bili su prekinuti pa su niži tereni redovno bili plavljeni. Pored Savskih voda poplave su izazivale i vode sa Fruške Gore i drugih planina u Slavoniji. Usled toga privreda je trpela višestruku štetu a naročito poljoprivreda, jer se gubitak odražavao ne samo u kvantitetu već i kvalitetu proizvoda.
Da bi se stanje popravilo pojedina naselja su pristupila izvođenju manjih melioracionih radova u cilju odvodnjavanja, ali bez jedinstvenog plana, pa su rezultati bili delimični i mestimični. Ovim je praktično potvrđena činjenica da melioracioni radovi zahtevaju jedinstveno rešenje slivnih područja. Upravo zbog toga i zbog katastrofalne poplave 1924. godine poljoprivredni proizvođači predlažu osnivanje vodne zadruge u cilju organizovane izgradnje objekata i organizovane odbrane od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda. Tako je 07.09.1924 godine osnovana prva Vodna zadruga županja – Sremska Mitrovica. U sastav ove Vodne zadruge uključeno je 43 opštine a kasnije jej priključeno još 18 opština. 1930 godine došlo je do spajanja ove Vodne zadruge sa Vodnom zadrugom “Biđ-Bosut” u jedinstvenu Vodnu zadrugu sa nazivom “Biđ-Bosutska” Vodna zadruga.
Ovako organizovana Vodna zadruga funkcionisala je sve do 1947. godine i u tom periodu (1924-1947) izgrađeni su ili su počeli da se grade mnogi objekti za odbranu od spoljnih i unutrašnjih voda. Tako je u periodu od 1928-1938. godine za odbranu od poplave od spoljnih voda izgrađen savski odbrambeni nasip od mesta Gunja u Hrvatskoj do Sremske Mitrovice. U Sremskoj Mitrovici je izgrađen gradski odbrambeni nasip dužine 6 km i propratni nasip pored kanala “Obodni” dužine 2 x 5,5 km. U sastavu sa odbrambenim savskim nasipom izgrađeno je i 13 čuvarnica koje su još uvek očuvane u funkcionalne.
Uporedo sa izgradnjom objekata za odbranu od poplava od spoljnih voda u istom periodu građeni su i objekti za odbranu od poplava od unutrašnjih voda. Tako je do 1936 godine izgrađeno 7 crpnih stanica od kojih su 4 pripadale ovom području sa ukupnim kapacitetom od 19,50 m3/sec. Sa izgradnjom crpnih stanica građena je i kanalska mreža i do 1938 godine izgrađeno je oko 1.700 km kanala I do IV reda, od kojih su oko 500 km pripadali području današnje Vodoprivredne organizacije.
1947. godine dolazi do reorganizacije “Biđ-Bosutske” Vodne zadruge od koje se formiraju 2 Vodne zajednice i to: “Biđ-Bosutska” Vodna zajednica, sa sedištem u Vinkovcima i “Bosutska” Vodna zajednica, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.
Od 1989 godine održavanje područja je u nadležnosti VP “Hidrosrem” pravnog sledbenika OOUR “Čikas-Kudoš“ koja je delovala u sastavu VO “Bosut”.

Copyright by Vodoprivredno privredno drustvo "Hidrosrem" doo 2019. Made by CNT