Značajni radovi

Rekonstrukcija meliorativnih kanala “Lasica” i “Lasica 1” K.O. Kuzmin

Odnose se na rekonstrukciju kanala “Lasica” u dužini od 4821 m i njegove pritoke “Lasica 1” u dužini od 886 m. Kanal “Lasica” i “Lasica 1” odvode suvišnu vodu sa meliorativnog područja koje se nalazi južno od naselja Kuzmin i istočno od puta Kuzmin- Sremska Rača. Ovo područje je isključivo poljoprivredno, tako da će rekonstrukcija navedenih kanala imati veoma veliki efekat na kvalitet zemljišta i prinose poljoprivrednih kultura, obzirom da su se usled lošeg stanja kanala veoma često javljala plavljenja i prevlađivanja ovih površina. Radovi na rekonstrukciji navedenih kanala podrazumevaju pripremne radove mašinskog suzbijanja štetne vegetacije sa sečenjem drveća i vađenjem panjeva u širini kanalskog pojasa, zatim mašinsko izmuljenje kanala sa ručnim čišćenjem propusta. Razastiranje postojećih deponija pored kanala kao i deponija iz iskopa vršiće se posle skidanja letine sa poljoprivrednih površina od oktobra meseca, kako bi se nanosilo što manje štete sadašnjim zasadima.